PRIVACY VERKLARING Schildersbedrijf Roma

Schildersbedrijf Roma gevestigd en kantoorhoudende te Bunschoten (3752 A J) aan de Spuistraat 23, hierna te noemen “Schildersbedrijf Roma” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Schildersbedrijf Roma verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Schildersbedrijf Roma u over de manier waarop Schildersbedrijf Roma uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Schildersbedrijf Roma worden aangeboden op www.schildersbedrijfroma.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de
verwerking daarvan
1. Uw account
In uw account op www.schildersbedrijfroma.nl slaat Schildersbedrijf Roma onder andere de
volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer & e-mailadres.
2. Verbetering van diensten Schildersbedrijf Roma
Schildersbedrijf Roma kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen
mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. A ls derden dat onderzoek voor
Schildersbedrijf Roma uitvoeren, geeft Schildersbedrijf Roma uw e-mailadres aan die derde om dat
onderzoek uit te voeren.
3. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
Schildersbedrijf Roma gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te
gaan. Zonodig overhandigt Schildersbedrijf Roma uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan
de overheid. Ook kan Schildersbedrijf Roma uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4
verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of
vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
4. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze
gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt
Schildersbedrijf Roma deze gegevens net zoals die van andere klanten van Schildersbedrijf Roma.

Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. Schildersbedrijf Roma geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Schildersbedrijf Roma voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Schildersbedrijf Roma een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Schildersbedrijf Roma op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te
geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. Schildersbedrijf Roma maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Schildersbedrijf Roma ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar m.van.koot2@kpnplanet.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de
website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat Schildersbedrijf Roma tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.schildersbedrijfroma.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Schildersbedrijf Roma
1. Schildersbedrijf Roma heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Schildersbedrijf Roma verwerkt ten behoeve van www.schildersbedrijfroma.nl. Schildersbedrijf Roma accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn
1. Schildersbedrijf Roma bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw
laatste bezoek aan www.schildersbedrijfroma.nl, tenzij Schildersbedrijf Roma op grond van een
wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. Schildersbedrijf Roma behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.schildersbedrijfroma.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.schildersbedrijfroma.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.schildersbedrijfroma.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 24-05-2018.